Mnohí z vás sa pýtajú, či Európska noc výskumníkov končí, respektíve prečo sa mení na Európsku noc vedy. Nie, určite nekončíme! Desaťtisíce návštevníkov sú aj tento posledný septembrový piatok pre nás tou najväčšou motiváciou pokračovať ďalej. Dôvod zmeny názvu podujatia je jednoduchý. Zmena názvu je kľúčová pre popularizáciu vedy a výskumu na Slovensku, ako aj pre diskusiu o tom, ako prilákať mladé ženy do tejto dôležitej oblasti.

Pre niekoho je odklonenie sa od pojmu výskumníci v názve najväčšieho vedeckého popularizačného podujatia na Slovensku, takej vedeckej “Pohody”, len zbytočná hra so slovíčkami. Pre výskumníčky, a najmä motivovanie budúcich mladých vedkýň, to však nie je len o slovíčkach a symbolike. Aj keď generické maskulínum je súčasťou slovenského jazyka a používa sa bežne pre oslovenie skupiny ľudí vrátane žien, u mladých ľudí môže takéto označenie podvedome evokovať mylný dojem, že podujatie, a teda i povolanie výskumníka je určené predovšetkým pre mužov.

Vedecký výskum je dlhé roky doménou mužov, čo je spôsobené viacerými spoločenskými a historickými faktormi. Ženy sa vo výskumných kruhoch presadzujú ťažšie, no ešte náročnejšie je pre ne vo výskumnej sfére zotrvať a nájsť spôsob, ako efektívne skĺbiť kariéru s rodinným životom. 

Avšak na základe výsledkov výskumu uverejnených v publikácii Representation of Women in Slovak Science and Research: An Analysis Based on the CRIS System Data môžeme konštatovať, že podiel žien z celkového počtu výskumníkov bol v jednotlivých rokoch 2020 – 2022 cca 40- 45 %. V niektorých vedných odvetviach evidujeme rodovú rovnováhu, a to v lekárskych vedách, vedách o živej prírode, ako aj v spoločenských a pôdohospodárskych vedách. Výrazne najnižší podiel žien pôsobí však v technických vedách (33 %). (Zendulková et al. 2022)

Alarmujúce sú najmä štatistické údaje o počte žien docentiek a počte žien profesoriek. V roku 2022 z celkového počtu docentov 3 521 bol počet žien len 1 451 a z celkového počtu profesorov 1 849 bol počet žien len 535 (čo predstavuje len 29 %). Hoci na úrovni doktorandských štúdií a odbornej asistencie je zaznamenaná relatívna rovnováha pohlaví, percentuálny podiel žien vo funkcii docentiek a profesoriek medzi celkovým počtom docentov a profesorov je výrazne nižší. (Zendulková et al. 2022)

Z toho dôvodu sme tento rok počas podujatia Európska noc výskumníkov 2023 vytvorili v Bratislave priestor aj pre diskusie zamerané na tému podpory žien vo vede. Prvú diskusiu zorganizovala v Lab.cafe Kancelária prezidentky SR za účasti mladých vedkýň z rôznych odborov a pracovísk, ako aj výkonného riaditeľa Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, Ľubomíra Bilského. V poobedných hodinách prebehla panelová diskusia na pódiu v Starej tržnici na tému „Čo môžeme urobiť pre ženy vo vede“.

Kľúčové kroky boli identifikované. Vedkyne spomenuli podporu záujmu dievčat o vedu od útleho detstva, zahrnutie prínosov vedkýň do školských osnov. A v neposlednom rade aj hľadanie spôsobov, ako vyvážiť pracovný a rodinný život tak, aby vedkyne mohli uspieť v náročnom a konkurenčnom prostredí aj vtedy, ak sa starajú o deti alebo odkázaných rodičov. Náš tím bude aj naďalej intenzívne pracovať na tom, aby sme svojou činnosťou prispeli k pozitívnym zmenám aj v týchto oblastiach.

Na počiatku každej zmeny sú však potrebné aj tie drobné, možno jednoduchšie kroky. Uvedomujeme si, ako veľmi je dôležité, aby podujatie oslovovalo rovnako dievčatá aj chlapcov a zvyšovalo ich záujem o vedu a výskum. Preto našim prvým krokom je úprava názvu Európska noc výskumníkov na Európska noc vedy. Najviac v tomto smere však môže napomôcť vzájomná spolupatričnosť žien a podpora mužov, ktorí veria v rovnosť príležitostí.

Novým názvom Európska noc vedy chceme poukázať aj na iné dôležité posolstvo tohto významného projektu. Najväčší vedecký festival na Slovensku má za cieľ prinášať vedu „do ulíc“, smerom k ľuďom. Našim zámerom nie je len poskytnúť priestor pre prezentáciu výskumníčok a výskumníkov, ale aj vytvoriť podujatie, na ktorom sa do záhad vedy môže „ponoriť“ aj bežný človek. Názov Noc výskumníkov tento dôležitý zámer podujatia neodzrkadľoval, nakoľko evokoval, že festival je usporiadaný len pre výskumnú zložku tejto pre budúcnosť krajiny dôležitej komunity. Preto aj v tomto ohľade považujeme zmenu názvu za viac než žiadúcu, aby sa súčasťou Európskej noci vedy cítil byť naozaj každý.

Tešíme sa na stretnutie s vami všetkými na Európskej noci vedy 2024!

Ďakujeme!

Použitá literatúra:

Zendulková, Danica, Gavurníková, Gabriela, Krivjanska, Anna, Staňáková, Zuzana, Putalová, Andrea, Janková Mária. 2022. Representation of Women in Slovak Science and Research: An Analysis Based on the CRIS System Data. In: Information, 13, no. 10, p. 482. https://doi.org/10.3390/info13100482

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *