INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. so sídlom Špitálska 10, 811 08 Bratislava, IČO: 37929551 (ďalej len „Prevádzkovateľ„) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).

Platforma www.nocvedy.sk patrí pod správu Prevádzkovateľa, ktorý je organizátorom Európskej noci výskumníkov (ďalej „Platforma“) a každoročne ponúka celodenný program plný vedeckých prezentácií, diskusií, interakcií s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu.[BL1] [D2] 

Akékoľvek informácie ohľadom nakladania s Vašimi osobnými údajmi Vám radi poskytneme na e-mailovej adrese nocvyskumnikov@sovva.sk[BL3] [D4] 

 1. Čo sú osobné údaje a čo sa rozumie spracúvaním osobných údajov?

Osobné údaje sú informácie týkajúce sa konkrétnej osoby, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, ako napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, poloha alebo online identifikátor, ako aj ďalšie charakteristiky, ktoré súvisia s jej identitou, napríklad fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty.

Spracúvanie osobných údajov zahŕňa rôzne operácie alebo postupy s týmito údajmi, ako je ich zber, záznam, organizovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, používanie, poskytovanie tretím stranám, presúvanie, zdieľanie alebo iné formy manipulácie s nimi, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú manuálne alebo pomocou počítačových systémov.

 • Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

Ak ste návštevníkom našej web stránky Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä online identifikátorov / údajov v rozsahu kontaktného formulára:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.

PRÁVNY ZÁKLAD – Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

DOBA UCHOVÁVANIA – automatické premazávanie

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zabezpečenie funkčnosti a efektívneho výkonu web stránky, ktorý dotknuté osoby návštevou na web stránke aj primerane môžu očakávať.

Ak ste návštevníkom našich fanpage (Facebook / Instagram a ostatné) Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej online interakcie na našej fanpage na:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Vytváranie základných štatistík návštevnosti na fanpage a na zlepšenie zvyšovania povedomia o Prevádzkovateľovi a jeho činnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD – Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

DOBA UCHOVÁVANIA – na nevyhnutnú dobu

Opravený záujem Prevádzkovateľa na zvyšovaní povedomia o činnosti Prevádzkovateľa na zlepšenie obsahu fanpage.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

Poskytnutie súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Ak máte záujem o zasielanie nášho newslettera Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko a emailová adresa:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Zasielanie newslettera a pozvánok na udalosti organizované Prevádzkovateľom.

PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

DOBA UCHOVÁVANIA – 5 rokov

Ak ste máte záujem zúčastniť sa/ste sa zúčastnili podujatia organizovaného Prevádzovateľom Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov ako meno, priezvisko, emailová adresa, alebo Vami dobrovoľne uvedených údajov ako navštevovaná škola, príp. ročník:

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Prehľad o počte účastníkov na podujatiach organizovaných Prevádzkovateľom.

PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

DOBA UCHOVÁVANIA – 5 rokov

Zabezpečenie vašej účasti v súťaži na základe vášho dobrovoľného súhlasu. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môžeme, ako Prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby ako výhercu, v rozsahu a za podmienok udelených v súhlase.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – účasť na súťaži, ktorá je organizovaná Prevádzkovateľom.

PRÁVNY ZÁKLAD – súhlas dotknutej osoby

DOBA UCHOVÁVANIA – Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu – ukončenia súťaže. V prípade samostatne udeleného súhlasu, môže prevádzkovateľ aj zverejňovať osobné údaje dotknutej osoby po dobu 2 mesiacov [D5] odo dňa vyhodnotenia súťaže prostredníctvom Platformy, na ktorej bola realizovaná súťaž.

Opravený záujem Prevádzkovateľ Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

 • Prenos do tretej krajiny:[D6]  Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ. V prípade, že ste príjemcom newslettera sú Vaše osobné údaje poskytované do USA prostredníctvom marketingovej platformy Mailchimp. Mailchimp je spoločnosťou, ktorá je v režime privacy shield a zabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov.

(https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/)

Keď si u nás zaregistrujete účet, aby ste mohli vytvárať a/alebo používať formuláre, zhromažďujeme vaše používateľské meno, heslo a e-mailovú adresu prostredníctvom aplikácie Jotform.

(https://www.jotform.com/privacy/)

Pri využívaní služieb našich dodávateľov v súvislosti s online aktivitami na sociálnych sieťach a v súvislosti s využívaním poskytovaných softvérových produktov dochádza k prenosu údajov do tretích krajín – Spojených štátov amerických (USA). Na prenosy údajov sú využívané štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou:

https://www.jotform.com/security/

Facebook:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/l/dpa

Google:

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=en
 • Automatizované profilovanie: Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní, prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie. Profilovaním pre vás segmentujeme ponuku/y, ktoré vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania využívame nasledovné systémy Google Adwords, Facebook. Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.
 • IP adresa: Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. IP adresa sa stáva osobným údajom ak:
  • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
  • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
  • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).
  • V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.
 • Bezpečný prenos údajov: Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
 • Ochrana osobných údajov a ich sprístupňovanie: Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane prostredníctvom našich informačných systémov a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, Platformy, Účtov na sociálnych sieťach a informačnej infraštruktúry;
 • osobám, ktoré pre nás zaisťujú zabezpečenie a ochranu našich služieb, Platformy,  informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú;
 • osobám, ktoré nám poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie našich služieb, Platformy a Účtov na sociálnych sieťach.[D7] 
 • Odkazy na iné stránky

Na Platforme sa môžu nachádzať odkazy na webové stránky našich partnerov a iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované z našej strany. Ak kliknete na odkaz na webovú stránku tretej strany, budete presmerovaní na túto webovú stránku. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali pravidlá ochrany osobných údajov pre každú webovú stránku, ktorú navštívite.

 1. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov[BL8] [D9]  Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, www.uoou.sk. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že za určitých okolností, najmä ak ide o zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, môžeme vašu žiadosť odmietnuť, alebo požadovať primeraný poplatok.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplne údaje, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenie GDPR alebo v zmysle článku 9 ods. 2 GDPR, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba, máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov vrátane namietania proti prípadnému profilovaniu založenému na oprávnených záujmoch. Prevádzkovateľ môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných GDPR nás môžete požiadať o výpis osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. Špitálska[BL10] [D11]  2209/10 81108 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefonicky, e-mailom na nocvyskumnikov@sovva.sk. Prevádzkovateľ vás môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných pre potvrdenie vašej totožnosti.

 1. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú určené aj osobám mladším ako 16 rokov. Pokiaľ máte menej ako 16 rokov, požiadajte prosím svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak zistíme, že sme získali osobné údaje od osôb mladších ako 16 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov a databáz.

 1. Zmena Podmienok spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade technologických zmien, ak sme pridali nové funkcie na Platforme alebo zmenili existujúce, alebo v prípade zmeny legislatívy). Najnovšia a aktuálna verzia Podmienok bude vždy zverejnená na Platforme aj s dátumom jej účinnosti.

Používaním Platformy po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou Podmienok a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania Platformy.


 [BL1]Ďalší dokument by sme vytvorili pre Európsku noc vedy (od tohto roku), www.nocvedy.sk

 [D2]Pokiaľ budú zachované rovnaké podmienky môže sa použiť tento dokument len odkazom na noc vedy.

 [BL3]Nie je potrebné uviesť aj kontaktnú osobu?

 [D4]

Povinnosť je uviesť kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, avšak na vás sa nevzťahuje povinnosť mať určenú zodpovednú osobu.

 [D5] [D5]Ako dlho zverejňujete výhercov na Platforme?

Používate  [D6]Mailchimp?

 [D7]Povinnosť mať zmluvy o Spracovaní osobných údajov s každým subjektom.

 [BL8]Nie je potrebné uviesť tu aj e-mailovú adresu Úradu?

 [D9]E-mailová adresa nie je povinná.

 [BL10]Sem by som doplnil aj názov inštitúcie

 [D11]Doplnené.