Tento štatút upravuje organizáciu a realizáciu podujatia Európska noc vedy na Slovensku (ďalej len „Európska noc vedy“) a je základným dokumentom, ktorým sa organizátor a účastníci podujatia riadia.

Výskum a inovácie sú jedným z pilierov, ktoré sú kľúčové pre budovanie a rozvoj vedomostnej spoločnosti a z tohto dôvodu je potrebné venovať dostatočnú pozornosť ich prezentácii a poukazovať na úspechy vedcov, ktoré majú dopad aj na náš každodenný život. Okrem toho je potrebné inšpirovať a motivovať mladých ľudí vo formatívnom veku k tomu, aby sa o vedu a skúmanie aktívne zaujímali a tým podporovať štúdium STEM odborov na Slovensku.

Európska noc výskumníkov na Slovensku vznikla v roku 2007 so zámerom priblížiť prácu výskumníkov a inovátorov žiakom, študentom, ako aj širokej verejnosti.

 1. ORGANIZÁTOR PODUJATIA
 • Hlavným organizátorom (koordinátorom) Európskej noci vedy je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, občianske združenie zapísané v Registri občianskych združení vedenom MV SR pod číslom VVS/1-900/90-29914 (ďalej len „SOVVA“). Sídlo SOVVA je na Špitálskej 10, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 37 929 551,  DIČ: 2022 385 387.
 • Spoluorganizátormi Európskej noci vedy sú Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a I-Europa s.r.o.
 • Hlavný organizátor a spoluorganizátori vytvárajú konzorcium a ich zástupcovia sú členmi Steering Committee, ktoré dohliada na celkový priebeh organizačného zabezpečenia Európskej noci vedy počas roka.
 • Európska noc vedy je projektom, ktorý je spolufinancovaný z európskeho programu pre výskum a inovácie – Horizon Europe, a to v rámci Aktivít Marie Skłodowska Curie.
 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 • Európska noc vedy je nezávislé a nepolitické vedecko-popularizačné podujatie určené pre širokú verejnosť.
 • Zabezpečenie formátu, programu, ako aj celkovej realizácie podujatia je vo výlučnej rozhodovacej právomoci hlavného organizátora a spoluorganizátorov.
 • Podujatie je súčasťou celoeurópskej siete podujatí European Researchers´ Night, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie v roku 2005 s cieľom prezentovať výskumníkov ako „obyčajných ľudí“ s neobyčajným povolaním (Researchers are ordinary people with an extraordinary job), ktorí sú všade okolo nás – Researchers are among us.  
 • Európska noc vedy je najväčšie celoeurópske podujatie zamerané na popularizáciu vedy medzi širokou verejnosťou.
 1. REALIZÁCIA PODUJATIA
 • Európska noc vedy je na Slovensku organizovaná každoročne od roku 2007, známa pod predchádzajúcim názvom Európska noc výskumníkov. Zúčastňujú sa jej špičkoví slovenskí a zahraniční výskumníci, výskumníčky, inovátori a inovátorky z najlepších univerzít, Slovenskej akadémie vied, výskumných inštitúcií a inovatívnych firiem.
 • Európska noc vedy sa uskutočňuje v spolupráci s partnermi, ktorí sú uvádzaní na webstránke podujatia (www.nocvedy.sk).
 • Európska noc vedy je realizovaná v spolupráci s inštitucionálnymi partnermi, ktorí sú uvádzaní na webstránke podujatia (www.nocvedy.sk).
 • Európska noc vedy sa uskutočňuje v posledný septembrový piatok v Bratislave, Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a na ďalších miestach na Slovensku. Súčasťou sú aj sprievodné podujatia, súťaže a iné aktivity. Presné miesta konania sú každoročne aktualizované na základe dohody hlavného organizátora a spoluorganizátorov.
 • Podujatia realizované v rámci Európskej noci vedy sú prístupné širokej verejnosti.
 1. CIELE EURÓPSKEJ NOCI VEDY
 • Cieľom Európskej noci vedy je predstaviť prácu vedcov, výskumníkov a inovátorov širokej verejnosti, a tak zvýšiť povedomie o výsledkoch vedy, výskumu a inovácií na Slovensku a v zahraničí.
 • Motivovať mladých ľudí, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.
 • Zlepšiť porozumenie verejnosti o vplyve a dopade práce vedcov na životy ľudí.
 • Zatraktívnenie štúdia na slovenských univerzitách, ako aj zatraktívnenie vedeckej kariéry ako takej a podpora záujmu o štúdium STEM odborov.
 • Európska noc vedy sa zameriava aj na podporu komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií a vytvára platformu pre ich vzájomnú diskusiu, transfer know-how a spoluprácu.
 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Organizátori, účastníci a návštevníci sa riadia ustanoveniami tohto štatútu.
 • Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 30.1.2024